تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: شنبه Saturday
تاریخ: 29 فروردین 1394 April 18, 2015
18 آوریل 2015
نماد عددی: 1394/1/29 4.18.2015
شماره روز:
(چندمین روز سال)
29 108
فاصله زمانی:
سن
از تاریخ وارد شده 0 روز سپری شده است.
مناسبتهای روز: ● روز ارتش جمهوری اسلامی
نمادها:
این سال، سال گوسفند می باشد.
این ماه، برج حمل (بره) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1394 سال 365 روزه عادی است.
سال 2015 سال 365 روزه عادی است.