تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: دوشنبه Monday
تاریخ: 19 بهمن 1394 Febuary 8, 2016
8 فوریه 2016
نماد عددی: 1394/11/19 2.8.2016
شماره روز:
(چندمین روز سال)
325 39
فاصله زمانی:
سن
از تاریخ وارد شده 0 روز سپری شده است.
مناسبتهای روز: ● روز نیروی هوایی
نمادها:
این سال، سال گوسفند می باشد.
این ماه، برج دلو (دلو) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1394 سال 365 روزه عادی است.
سال 2016 کبیسه است و ماه فوریه 29 روزه می باشد.