تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: آدینه Friday
تاریخ: 12 بهمن 1397 Febuary 1, 2019
1 فوریه 2019
نماد عددی: 1397/11/12 2.1.2019
شماره روز:
(چندمین روز سال)
318 32
فاصله زمانی:
سن
تا تاریخ وارد شده 280 روز مانده است.
مناسبتهای روز: ● بازگشت امام خمینی به ایران
نمادها:
این سال، سال سگ می باشد.
این ماه، برج دلو (دلو) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1397 سال 365 روزه عادی است.
سال 2019 سال 365 روزه عادی است.