تبدیل دما

از:
به:
برو
1 سانتی گراد
۲۷۴/۱۵ کلوین
۳۳/۸ فارنهایت