تبدیل وزن

از:
به:
برو
۱۰۰۰۰۰۰ میلی گرم
۲۰۴۸۱/۳۱۱ گندم
۵۱۲۰/۳۲۸ نخود
۵۰۰۰ قیراط
۱۰۰۰ گرم
۲۱۳/۳۳۳ مثقال
۳۵/۲۷۳ اونس
۱۹/۳۹۴ چئت
۱۳/۳۳۳ سیر
۹/۶۹۷ چتور
۸ هفدرم
۴ پونزا
۲/۲۰۵ پوند
۱/۳۳۳ چارک
۱ کیلوگرم
۰/۲ باتمان
۰/۱۵۷ استون
۰/۰۰۱۰۲ تن کوچک
۰/۰۰۱ تن
۰/۰۰۰۹۰۷ تن بزرگ