تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: یکشنبه Sunday
تاریخ: 23 دی 1397 January 13, 2019
13 ژانویه 2019
نماد عددی: 1397/10/23 1.13.2019
شماره روز:
(چندمین روز سال)
299 13
فاصله زمانی:
سن
تا تاریخ وارد شده 208 روز مانده است.
مناسبتهای روز: ● دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان
نمادها:
این سال، سال سگ می باشد.
این ماه، برج جدی (بزغاله) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1397 سال 365 روزه عادی است.
سال 2019 سال 365 روزه عادی است.