تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: شنبه Saturday
تاریخ: 23 دی 1396 January 13, 2018
13 ژانویه 2018
نماد عددی: 1396/10/23 1.13.2018
شماره روز:
(چندمین روز سال)
299 13
فاصله زمانی:
سن
از تاریخ وارد شده 66 روز سپری شده است.
مناسبتهای روز: ● دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان
نمادها:
این سال، سال خروس می باشد.
این ماه، برج جدی (بزغاله) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1396 سال 365 روزه عادی است.
سال 2018 سال 365 روزه عادی است.