تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: شنبه Saturday
تاریخ: 19 فروردین 1396 April 8, 2017
8 آوریل 2017
نماد عددی: 1396/1/19 4.8.2017
شماره روز:
(چندمین روز سال)
19 98
فاصله زمانی:
سن
از تاریخ وارد شده 346 روز سپری شده است.
مناسبتهای روز: ● فروردین روز،جشن فروردینگان
نمادها:
این سال، سال خروس می باشد.
این ماه، برج حمل (بره) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1396 سال 365 روزه عادی است.
سال 2017 سال 365 روزه عادی است.