تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: پنجشنبه Thursday
تاریخ: 12 بهمن 1396 Febuary 1, 2018
1 فوریه 2018
نماد عددی: 1396/11/12 2.1.2018
شماره روز:
(چندمین روز سال)
318 32
فاصله زمانی:
سن
از تاریخ وارد شده 138 روز سپری شده است.
مناسبتهای روز: ● بازگشت امام خمینی به ایران
نمادها:
این سال، سال خروس می باشد.
این ماه، برج دلو (دلو) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1396 سال 365 روزه عادی است.
سال 2018 سال 365 روزه عادی است.