تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: پنجشنبه Thursday
تاریخ: 19 بهمن 1396 Febuary 8, 2018
8 فوریه 2018
نماد عددی: 1396/11/19 2.8.2018
شماره روز:
(چندمین روز سال)
325 39
فاصله زمانی:
سن
از تاریخ وارد شده 131 روز سپری شده است.
مناسبتهای روز: ● روز نیروی هوایی
نمادها:
این سال، سال خروس می باشد.
این ماه، برج دلو (دلو) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1396 سال 365 روزه عادی است.
سال 2018 سال 365 روزه عادی است.